Dziś jest: środa 19 czerwca 2024 Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
PLENDE A- A A+

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Przekazujemy Wam wstępne informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 

TERMIN GŁÓWNY:

25 maja 2021r. j. polski, godz. 9:00, ( wtorek)

26.maja 2021r.- matematyka, godz. 9:00, ( środa)

27 maja 2021r.- język obcy, godz. 9:00. ( czwartek)

TERMIN DODATKOWY:

 język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Do 30 września 2020r. należy dokonać na piśmie wyboru języka obcego, z którego uczeń będzie zdawać egzamin.

Wyniki egzaminów będą znane 2 lipca 2021r. a zaświadczenia zdający otrzymają 9 lipca 2021r.

Egzamin może być dostosowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a są to uczniowie:

- niesłyszący lub słabosłyszący (orzeczenie);

- niewidomi (orzeczenie);

- słabowidzący (orzeczenie);

- niepełnosprawni ruchowo (orzeczenie);

- z afazją (orzeczenie);

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (orzeczenie);

- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (orzeczenie);

- uczeń z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

- z przewlekłymi chorobami (orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2020r.);

- uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo (zaświadczenie wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2020r.);

- uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia (na podstawie opinii PPP);

- uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (orzeczenie);

- uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii PPP);

- cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka utrudnia zrozumienie tekstu na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- W sytuacjach losowych, które wydarzą się po 15 października 2020r. zaświadczenia od lekarza mogą być złożone w późniejszym terminie.

5. Dostosowanie warunków i form egzaminów dla powyższych uczniów, w zależności od rodzaju dysfunkcji może odbywać się poprzez:

- zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym u cznia

-zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

- wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

- odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

- ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

-  zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.

Szczegółowe informacje o tym, którzy uczniowie będą mieli zaproponowane dostosowania egzaminów, rodzice otrzymają na piśmie do 20 listopada 2020r.

7. Do 25 listopada 2020r. rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły tel 552486386 lub e mail [email protected].

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 : 
j. polski 55,45 wynik  niżej średni (wynik wyższy od wojewódzkiego)
matematyka 39,90 wynik  niżej średni (wynik wyższyod powiatowego)
j. angielski 52,90 wynik  średni (wynik wyższy od wojewódzkiego)
 
GRATULUJĘ UCZNIOM,  RODZICOM I NAUCZYCIELOM
Anna Strzelecka
 
Więcej informacji znajdziecei Państwo na stronie:
 
 
 
 
 

 

INFORMACJA

DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASITY

ORAZ ICH RODZICÓW

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego.

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ
  i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
  niż do 29 maja 2020 r.
 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz  postępuje zgodnie z instrukcją
 3. W przypadku EG oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 1. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 2. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

 

 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
w tym celu należy przybyć do szkoły na 8.40

 

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

  


 

 

 

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca br

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

W terminie głównym:

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

http://www.oke.lomza.pl

 

Znalezione obrazy dla zapytania: egzamin ósmoklasisty 2020

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

Egzamin  odbędzie się  w dniach 21,22,23 kwietnia 2020r.

 język polski –21 kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00

czas trwania 120 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 180 min.

 matematyka –22 kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00

czas trwania 100 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 150 min.

 język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00

czas trwania 90 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 135 min.

W dniach egzaminu  pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

Uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

Zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

Należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

Członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

Zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

Zadania  należy wykonywać samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

Dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 21-23 kwietnia 2020r. –
19 czerwca 2020r. szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu,

 26 czerwca 2020r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu
w kwietniu będą mieli dodatkowy termin pisania- 1 -3 czerwca 2020r.

 Na stronie internetowej CKE  (www.cke.gov.pl,  w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

Informatory o egzaminie ósmoklasisty b. przykładowe arkusze egzaminacyjne,

Arkusze egzaminacyjne z poprzedniego roku,

Sprawozdania z przebiegu egzaminu ósmoklasisty z poprzedniego roku,

Arkusze egzaminów próbne.

 

 

 

 

 

Błudowo, 12.09.2019r.

Szanowni Rodzice ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie  

Przekazuję  Wam informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 21 kwietnia 2020r.- język polski,  godz. 9:00, 
22 kwietnia 2020r.- matematyka, godz. 9:00, 23 kwietnia 2020r.- język obcy, godz. 9:00.

Do 30 września 2019r. należy dokonać na piśmie wyboru języka obcego.

Wyniki egzaminów będą znane  19 czerwca 2020r. a zaświadczenia zdający otrzymają 
26 czerwca 2020r.

Egzamin może być dostosowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
a są to uczniowie:

 

 1. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 2. Uczniowie niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 3. Uczniowie słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 4. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) ; Uczniowie z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia
  o stanie zdrowia wydanego przez lekarza);
 5. Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 6. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 7. Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego);
 8. Uczniowie z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza);
 9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza);
 10. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
 11. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
  (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 12. Uczniowie lub słuchacze, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
  (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);
 13. Uczniowie lub słuchacze, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);
 14. Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej);
 15. Uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);
 16. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię( o których mowa wyżej),
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

         W sytuacjach losowych, które wydarzą się po 15 października 2019r. zaświadczenia od lekarza mogą być złożone w późniejszym terminie.

5. Dostosowanie warunków i form egzaminów dla powyższych uczniów, w zależności od rodzaju dysfunkcji może odbywać się poprzez:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

 b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty , uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

6. Szczegółowe informacje o tym, którzy uczniowie będą mieli zaproponowane dostosowania egzaminów, rodzice otrzymają na piśmie do 20 listopada 2019r.

7. Do 25 listopada 2019r. rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone,  może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony nie później niż do 2 grudnia 2019 r.

W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły tel 552486386 lub osoboście w godz. 7.30 do 15.00.

Przydatne strony:

https://www.oke.lomza.pl/

https://cke.gov.pl/

 

Anna Strzelecka

Dyrektor

 

 

Kalendarz
«
Czerwiec 2024
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Aktualności
|
Rada Miejska
|
KORONAWIRUS
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Program Czyste Powietrze
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy
|
Kampania EURES nt. pracy sezonowej