Dziś jest: środa 19 czerwca 2024 Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
PLENDE A- A A+

Komunikaty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZKŁAD DOWOZÓW DO SZKOŁY
 
 
 
OBOWIĄZUJĄCY OD  18 STYCZNIA 2021 R. W ZAŁĄCZNIKU
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo.
Od poniedziałku zaczynamy w klasach V-VIII zdalne nauczanie. Proszę o logowanie się na e dzienniku. Jest to R> W ZAŁĄCZNKunikator. Lekcje na żywo prowadzone są na TEAMS. Lekcje odbywają się według istniejącego do tej pory planu. O 8 rano w poniedziałek logujemy się na TEAMS i dołączamy do spotkania - odpowiadamy na zaproszenie. Szkoła dysponuje komputerami do użyczenia. Zainteresowanych proszę o kontakt. Bardzo proszę o zadbanie o jakość połączenia internetowego.
 
 
 
INFORMACJA ZWIĄZANA Z UDZIAŁEM DZIECKA W PROGRAMIE "PROGRAM DLA SZKÓŁ" 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L 119 z 04 maja 2016 r. str. 1 )
informujemy, że:

 

 

1.         Administrator danych osobowych
 
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej jako Administrator lub KOWR) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]
lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2.        
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.

3.        

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dzieckaw zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły do której uczęszcza dziecko w celach związanych z udziałem dziecka w „Programie dla szkól w roku szkolnym 2020/2021 w tym w celu realizacji kontroli zgodnościz przepisami udziału Szkoły w Programie oraz organizacji i przeprowadzenia oceny Programu, a także w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Pani/Pana dane i dane osobowe dziecka podane w treści zgody będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażenia tej zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

4.        
Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym dziecko zakończyło udział w Programie, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego .

 

 

5.        
Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane przez KOWR za pośrednictwem Szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie.

6.        

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty przeprowadzające badanie w ramach oceny Programu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów.

 

 

7.        
Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

a)        
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
b)        
dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;

c)        

sprostowania/poprawiania danych osobowych;
d)        
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

e)        

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.
 
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pai/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 

8.        
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Wyrażenie zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udokumentowania wyrażenia Pani/Pana zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” a co za tym idzie udział w badaniach dotyczących oceny Programu.  

9.        
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z treścią art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej: „rozporządzeniem 2016/679”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1.   
Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest

               

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych, poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt. 1.

 

 

3.    Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 

Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka w zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko w celach związanych z udziałem dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, realizowanego przez Administratora zgodnie z przepisami prawa (w tym w celu kontroli zgodności z przepisami udziału Szkoły w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, a także organizacji i przeprowadzenia oceny Programu, jak również w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji).

Pani/Pana dane i dane osobowe Pani/Pana dziecka podane w treści zgody będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażenia tej zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.    Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym dziecko zakończyło udział w Programie, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

 

 

5.    Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane przez ARiMR za pośrednictwem KOWR, który pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie.

6.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wskazanym w pkt. 3 mogą zostać udostępniane: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające),                   np. podmioty przeprowadzające badanie w ramach oceny Programu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wskazanym w pkt. 3 mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

7.    Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo:
 
a)   
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
b)   
dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
c)    
sprostowania/poprawiania danych osobowych,
d)   
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
e)   
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osbowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka.
 
Zgodnie z art. 21 rozporządzenia 2016/679 nie przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679).
8.   
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Wyrażenie zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udokumentowania wyrażenia Pani/Pana zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” a co za tym idzie udział w badaniach dotyczących oceny Programu. 
9.   
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice.

Informuję, iż wszelka korespondencja z Państwem odbywać sie będzie z wykorzystaniem e -dziennika. Proszę o sytematyczne sprawdzanie poczty. 

Anna Strzelecka

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 : 

j. polski 55,45 wynik  niżej średni (wynik wyższy od wojewódzkiego)
matematyka 39,90 wynik  niżej średni (wynik wyższyod powiatowego)
j. angielski 52,90 wynik  średni (wynik wyższy od wojewódzkiego)
 

 

 

 

 UWAGA

godziny dowozu uczniów do SP Błudowo na egzaminy kl. VIII 

Rucianka -  godz. 8.20

Karszewo – godz. 8.10

Nowe Monasterzysko – godz. 8.00

Włóczyska  - godz. 8.35

Płonne – godz. 8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI I ICH RODZICE!!!

Zbliża się termin EGZAMINÓSMOKLASISTY. Przekazujemy Wam ważne informacje dotyczące organizacji egzaminu oraz zasad bezpieczeństwa.

TERMINY:

Główny:

1. język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 czas trwania - 120 minut
( dla uczniów bez dostosowania) do 180 minut ( dla uczniów z dostosowaniem); (przybory: długopis z czarnym wkładem)

2. matematyka –17 czerwca 2020 r.(środa) – godz. 9:00 czas trwania- 100 minut
( dla uczniów bez dostosowania) do 150 minut( dla uczniów z dostosowaniem); (przybory: długopis z czarnym wkładem, linijka,)

3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00 czas trwania - 90 minut ( dla uczniów bez dostosowania) do 135 ( dla uczniów z dostosowaniem). (przybory: długopis z czarnym wkładem)

Dodatkowy:

1.język polski –7 lipca 2020 r. (wtorek)– godz. 9:00

2.matematyka –8 lipca 2020 r.(środa) – godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –9 lipca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00

Wyniki egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu będą do odebrania 31 lipca2020r.

 1. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 2. Egzamin ma formę pisemną.
 3. Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).
 4. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2.stronie arkusza egzaminacyjnego.
 5. Zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.
 6. Należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.
 7. Po upłynięciu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań będzie jeszcze  5 minut przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).
 8. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki będzie możliwość  wyrwania karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań).
 9. Po zakończeniu pracy z arkuszem zdający zamyka go, odkłada  na brzeg stolika i podnosi rękę.
 10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 11. Ostatni uczeń zostaje w sali egzaminacyjnej razem z komisją podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych.

Na stronie internetowej CKE ( www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Prosimy rodziców o informację dotyczącą alergii lub innych schorzeń, które objawiają się katarem lub kaszlem oraz dotyczącą przeciwskazań zakrywania ust i nosa.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu i należy zdezynfekować dłonie.
  Środek ten znajduje się również w każdej sali egzaminacyjnej.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)     podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)     wychodzi do toalety

3)     kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Należy unikać tworzenia  grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia.  Konsultacje są  dobrowolne dla ucznia.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar dostosowany do indywidualnych potrzeb  ucznia.  Konsultacje są  dobrowolne dla ucznia. 

 

Na konsultacje zgłaszamy się z jednodniowym wyprzedzeniem

Na poniedziałkowe najpóźniej do godz. 14.00 w piątek poprzedzający tydzień.

Harmonogram konsultacji grupowych i indywidualnych

 

Lp.

Nazwisko i imię

przedmiot

klasa

e-  mail

nr telefonu

dzień tygodnia

godzina

 1.  

Afranowicz Irena

przyroda

geografia

IV

V-VIII

E dziennik

[email protected]

szkoła

552486386

środa

14.00-15.00

 1.  

Antczak Iwona

eduk. wczesn

n-wspierający

NK

JB i MG

E dziennik

szkoła

552486386

czwartek

14.00-15.00

 1.  

Baronowska Małgorzata

j. polski

wych. fiz

IV, V, VI, VIII

E dziennik

lub [email protected]

szkoła

552486386

wtorek

14.00-15.00

 1.  

Borowska Katarzyna

doradca zawod.

pedagog

VII-VIII

E dziennik

szkoła

552486386

środa

14.00-15.00

 1.  

Citowicz Renata

eduk. wczesn.

muzyka

I-II

IV, VII

E dziennik

lub [email protected]

szkoła

552486386

czwartek

14.00-15.00

 1.  

Dusza Beata

EDB

VIII

E dziennik

Lub [email protected]

szkoła

552486386

czwartek

14.00-15.00

 1.  

Guzicz Izabela

chemia

VII, VIII

E dziennik

[email protected]

szkoła

552486386

poniedziałek

14.00-15.00

 1.  

Hulanicka Wiesława

fizyka

VII, VIII

E dziennik

lub [email protected]

szkoła

552486386

lub 604 202 680

poniedziałek

14.00-15.00

 1.  

Iwanicka Alina Barbara

eduk. wczesn.

muzyka

I-II

V, VI

E dziennik

lub [email protected]

szkoła

552486386

poniedziałek

14.00-15.00

 1.  

Jankowska  Katarzyna

j. angielski

j. niemiecki

II, IV

VI, VIII

E dziennik

szkoła

552486386

piątek

14.00-15.00

 1.  

Krupień Iwona

matematyka

IV-VIII

E dziennik

szkoła

552486386

środa

14.00-15.00

 1.  

Matak  Marta Maria

j. angielski

I, IV,VI-VIII

E dziennik

szkoła

552486386

poniedziałek

14.00-15.00

 1.  

Podgórska Danuta

historia

WOS

VI-VIII

VIII

E dziennik

lub [email protected]

szkoła

552486386

czwartek

14.00-15.00

 1.  

Rataj Justyna

religia

I-VIII

E dziennik

lub  [email protected]

szkoła

552486386

lub 667-043-544

piątek

14.00-15.00

 1.  

Ruśniak Agata

j. polski

historia

VI-VIII

IV-V

E dziennik

szkoła

552486386

środa

14.00-15.00

 1.  

Strzelecka Anna

plastyka

technika

informatyka

zaj. komp.

 IV-VIII

IV-VI

IV-VIII

II

E dziennik

lub

[email protected]

szkoła

552486386

lub

435822302

wtorek

14.00-15.00

 1.  

Szeksztełło Marzena

biologia         

V-VIII

E dziennik

lub [email protected]

szkoła

552486386

środa

14.00-15.00

 1.  

Walczak Piotr

wych. fizyczne

VII

E dziennik

szkoła

552486386

poniedziałek

14.00-15.00

 

 Zasady udziału uczniów w konsultacjach z nauczycielami:

 1. Uczeń przychodzi na wyznaczoną przez dyrektora godzinę.
 2. Nie przewiduje się dowożenia uczniów na wyznaczone konsultacje.
 3. Na konsultacje może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. To samo dotyczy nauczycieli prowadzących konsultacje.
 4. W konsultacjach nie może uczestniczyć  uczeń, jeśli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Jeśli to konieczne to na konsultacje uczeń zabiera własne podręczniki, zeszyty oraz przybory piśmienne.
 6. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest korzystać z osłony ust i nosa oraz zachowuje dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do budynku uczeń dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym, a jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, to po wejściu do budynku musi natychmiast  umyć ręce wodą  z mydłem.
 8. Osłonę ust i nosa uczeń zdejmuje po zajęciu miejsca w klasie. To samo dotyczy nauczycieli.
 9. Podczas wychodzenia z klasy do toalety, na korytarz czy do innego pomieszczenia oraz opuszczania budynku szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa przy użyciu maseczki lub innej osłony. To samo dotyczy nauczycieli.
 10. Przed wejściem do budynku szkoły może być przeprowadzony pomiar temperatury ciała przez pracownika szkoły. W przypadku podwyższonej temperatury uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły. Dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie rodzica.
 11. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny podczas pobytu w szkole, tzn. należy często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, nie dotykać rękami oczu, nosa, ust, zachować dystans społeczny.
 12. Należy zasłaniać usta i nos podczas kichania lub kasłania.
 13. Na korytarzu oraz w innych pomieszczeniach należy unikać skupisk i zachować dystans społeczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o pracy szkoły

Od dnia 18 maja  br. sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 8.00- 13.00.

Dyrektor szkoły  przyjmuje interesantów we wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00-12.00

W pozostałych dniach należy kontaktować sie telefonicznie

Obsługa interesantów odbywać się  będzie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Do budynku szkoły wchodzimy  do wyznaczonej strefy.

Anna Strzelecka 

 

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Proszę o zadeklarowanie do dnia 19 maja br., do godziny 12.00, czy Państwa dziecko będzie korzystało z tej formy.

Informację proszę przekazać w korespondencji e dziennika.

Anna Strzelecka

 

 

Szanowni rodzice i uczniowie!

 

Informujemy, że biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej w Błudowie jest otwarta

 • Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia w godz. 8.00 - 10.00, po wcześniejszym ustaleniu z bibliotekarzem, terminu odwiedzin.
 • Stanowiska komputerowe pozostają nieczynne do odwołania.
 • Przyniesione książki i podręczniki prosimy o zostawianie w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 • Zwracane książki i podręczniki przez okres 5 dni będą pozostawały w kwarantannie.
 • Czytelnicy przebywający w bibliotece zobligowani są do noszenia maseczek oraz rękawic ochronnych.
 • Przy stanowisku zdawczo-odbiorczym może znajdować się tylko 1 osoba.
 • Osoby, które czekają w kolejce muszą zachować bezpieczną odległość od kolejnego użytkownika.
 • Z bibliotekarzem można skontaktować się poprzez:
  • Wiadomość mail na adres [email protected]
  • Pozostawić wiadomość dzwoniąc pod nr telefonu SP w Błudowie 55 248 63 86.

Pozdrawiam

Iwona Krupień


 

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

 

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca.

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

W terminie głównym:

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

http://www.oke.lomza.pl

 

 

 

 

Wielkanoc 2020. Kiedy święta wielkanocne w 2020 roku? Wielkim ...

 

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy

wszystkie życzenia okazały się do spełnienia

i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości

abyśmy przez nadchodzący czas  kroczyli w ludzkiej godności

i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.

Wesołych świąt! 

Rodzicom ,Uczniom, Pracownikom i Przyjaciołom szkoły

życzy Anna Strzelecka

 

Przerwa świąteczna trwa od 10 IV do 14 IV br.

 

PLAN ZAJĘĆ  NAUCZANIA ZDALNEGO
SZCZEGÓŁOWE INFORMCJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W KORESPONDENCJI E-DZIENIKA

TERMIN 30.03-03.04.2020

KLASA  1

30.03.2020r.       „Literowe opowieści- zi jak ziarno.          Potrafi czytać wyrazy ze zmiękczeniem „zi”. Potrafi pisać w liniaturze zdania. Potrafi wykonać kwiat z plasteliny i różnych ziaren. Poznaje etapy powstawania chleba „ Od ziarnka do bochenka”.

religia   Pan Jezus ukazuje nam Boga Ojca           -wie, że można nazywać Boga Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się swoimi dziećmi -umie wyjaśnić, w jaki sposób Jezus ukazał nam Boga Ojca;

31.03.2020r.       Domowe dźwięki- „sz” jak szafa.             Wykonuje gimnastykę poranną. Rozpoznaje dwuznak „sz”. Ćwiczy czytanie. Słucha i rozpoznaje dźwięki z otoczenia.

01.04.2020r.       „Prima aprilis”. Żarty i psoty.      Ćwiczy czytanie. Rozumie konsekwencje wynikające z ubierania się nieodpowiednio. Do pogody.

religia   Pan Jezus zaprasza nas do swego Królestwa. Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz; zna modlitwę Ojcze nasz

02.04.2020r.       „Dbamy o ziemię- „cz” jak czekolada.    Rozpoznaje dwuznak „cz”. Ćwiczy czytanie. Pisze zdania z dwuznakiem „cz”. Porządkuje i porównuje liczby w zakresie 20. Poznaje zmysł smaku oraz jaką rolę pełni w organizmie. „ Historia czekolady”- film.

03.04.2020r.       Dzieci segregujcie  śmieci.           Gimnastyka poranna. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące  samodzielnie przeczytanego tekstu. Wykonuje instrument perkusyjny z wykorzystaniem plastikowej butelki.

KLASA II

KLASA V.

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: wykrzyknik

Szanowni Rodzice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie informuje, iż szkoła prowadzi nauczanie zdalne (e-dziennik i inne formy). Bardzo proszę o wsparcie nauczycieli. Dopilnowanie, aby dzieci i młodzież podejmowała zaproponowane zadania.  Śledzenie na bieżąco elektronicznej korespondencji. Wszyscy się uczymy, od naszej współpracy zależy sukces. Wspólnie pokonamy trudności.

Mając na uwadze wskazania Głównego Inspektora Sanitarnego  dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa proszę, o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 tel. 552486386 lub 535822302

e-mail: [email protected]

Dyrektor Szkoły jest dla Państwa  dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00. ( w wyjątkowych przypadkach można dzwonić po tych godzinach na tel. 535822302).

Służą też pomocą szkolni  specjaliści: pedagog, logopeda i terapeuci.

Anna Strzelecka

 


 

 

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły informuje, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone. W dniach 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W dniach 12 i 13 marca autobusy szkolne będą kursowały według dotychczasowego harmonogramu.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły- szkoła nie organizuje żadnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z wychowawcami, sekretariatem szkoły lub dyrektorem. 55 248 6386

O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez stronę internetową, dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

Anna Strzelecka

 

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: dzień żołnierzy wyklętych

WŁĄCZ SIĘ W OBCHODY

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: Doradztwo zawodowe

 

RODZICÓW UCZNIÓW KLASY VIII ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 12-13

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

enlightened

Już za chwileczkę już za momencik.

Egzamin ósmoklasisty. 21-23 kwietnia 2020 r .

Ostatnie miesiące do przygotowania się.

Powodzenia i wytrwałości życzę

enlightened

 

Obraz może zawierać: tekst

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

 

W tym niezwykłym czasie Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom oraz Przyjaciołom Szkoły życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły szczęście i radość oraz  nadzieję na lepsze jutro. Wesołych Świat i mokrego śmigusa dyngusa. Niech los pomaga zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak, aby w każdej chwili móc odnajdywać szczęście. 

Anna Strzelecka

 

 

 

Szanowni Rodzice ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie

Przekazuję Wam informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

- egzamin odbędzie się w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.,

15 kwietnia 2019 r. – język polski - o godz. 9:00- (czas pisania 120 min. wydłużony do 180 min. dla uczniów z dostosowaniami );

16 kwietnia 2019 r. – matematyka - o godz. 9:00- (czas pisania 100 min. wydłużony do 150 min. dla uczniów z dostosowaniami );

17 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny - o godz. 9:00-język angielski – ( czas pisania 90 min. wydłużony do 135 min. dla uczniów
z dostosowaniami);

- w tym dniu pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

- uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

- zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

- należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

- członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

- zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

- należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych, jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

- dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. –
14 czerwca 2019 r. Szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 21 czerwca 2019r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu będą mieli dodatkowy termin pisania- 3,4,5 czerwca 2019r.

ŻYCZĘ POWODZENIA NA EGZAMINIE
Anna Strzelecka

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie  informuje,

 że od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. trwa-

BEZTERMINOWY ZBIOROWY STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00-14.30

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

w naszej szkole zostanie  przeprowadzony zgodnie z planem.

Przepraszam za utrudnienia i dziękuje za zrozumienie sytuacji.

Anna Strzelecka

 

Błudowo, 18 I 2019r.
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań
w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: środa w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne
Gr. I poniedziałek w godz.: 11.40 do 13.20
Gr. II czwartek w godz.: 11.40 do 13.20
Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki: poniedziałek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. 4 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne: czwartek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna
Grupa I: wtorek w godz.: 12.35 do 13.20
Grupa II: piątek w godz. 12.35 do 13.20
Grupa III: środa w godz. 13.35 do 13.20
Grupa IV: piątek w godz. 13.25 do 14.10
Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:
12 II 2019r., 12 III 2019r., 9 IV 2019r., 7 V 2019r., 11 VI 2019r.
Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

 

Wesołych i bezpiecznych ferii

życzy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie

Anna Strzelecka

 

FERIE od. 21 stycznia do 3 lutego

 

Szanowni Rodzice

Serdecznie dziękuję  wszystkim Rodzicom zaangażowanym w wykonanie stroików świątecznych na rzecz rady rodziców. Ze sprzedaży stroików uzyskano kwotę 681 zł, która zasiliła nasze konto.

 Liczę na dalszą owocną współpracę

Monika Oliwińska Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Błudowie

 

 

Rodzicom, Uczniom, Pracownikom oraz Przyjaciołom szkoły

składam serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny,

pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień

oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

Anna Strzelecka

Dyrektor Szkoły Podstaowej w Błudowie

 

 


                                                         

 

 

    Błudowo, 19.11.2018r.

                                                                                           

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań

w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu

pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”

finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
 

Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:  środa w godz. 14.15 do 15.55

Zad.nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I   poniedziałek  w godz.: 11.40 do 13.20

Gr. II  czwartek       w godz.: 11.40 do 13.20

Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:   poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. 4 Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  czwartek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. Nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I:       wtorek                     w godz.:       12.35 do 13.20

Grupa II:     poniedziałek           w godz.        13.25 do 14.10

Grupa III:    środa                      w godz.        13.35 do 13.20

Grupa IV:     piątek                          w godz.        13.25 do 14.10

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:  

27 XI 2018r., 13 XII 2018r. 15 I 2019r.

 

Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM DOWOŻENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22.06.2018r. – PIĄTEK  (godzina 9:00)

 

Kierowca: p. A. Smolski (niebieski autobus)

8:10 – Podgórze

8:15 – Nowe Monasterzysko

8:20 – Karszewo

8:30 - Rucianka

8:40 – Włóczyska

8:45 - Błudowo

 

Kierowca: p. W. Karczewski (biały autobus)

Kurowo Braniewskie, Kraskowo - wg codziennego harmonogramu dowożenia

8:20 – Kwietnik

8:25 - Zastawno

8:28 – Zaścianki

8:40 – Młynary

8:42 – Płonne

8:50 - Błudowo

 

Anna Strzelecka

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

W Szkole Podstawowej w Błudowie dni: 30 IV 2018r., 2 V 2018r. i 4 V 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową 

 w godz. 7.30 do 14.40 ,

z poważaniem Anna Strzelecka dyrektor szkoły

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Błudowie zostały uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Błudowie

 

  

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań w ramach  realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu  pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”  finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00 

Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:  czwartek w godz. 14.15 do 15.55.

maj 2018r. zajęcia w Parku Wysoczyzny Elbląskiej

czerwiec Dzień Eksperymentów

 

Zad.nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I i Gr. II poniedziałek  w godz.: 11.40 do 13.20

 

maj 2018r. zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej w Zaporowie

 

Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:  poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55.

 

Zad. nr 4: Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  środa  w godz. 14.15 do 15.55

 

Zad. nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I           czwartek         w godz.:          12.35 do 13.20

Grupa II:        czwartek         w godz.           13.25 do 14.10

Grupa III:      piątek             w godz.           12.35 do 13.20

Grupa IV:       piątek            w godz.           13.25 do 14.10

 

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty z  rodzicami  w godz. od 14.00 do 15.00

 w dniach: 16.02.2018r., 16 marca 2018r., 20 kwietnia 2018r., 25 maja 2018r.,  8 czerwca  2018 r.

 

Zad. nr 6 Doskonalenie nauczycieli:

Szkolenie z zakresu Praca metodą projektu: w dniach: 13.02.2018r., 20.02.2018r., 06.03.2018r., 23.03.2018r. w godz. 14.30-18.30 przerwa kawowa  15.30 do 15.45.

 

Szkolenie z zakresu Praca z uczniem zdolnym: w 25.04.2018r., 18.05.2018r., 29.05.2018r., 08.06.2018r.  w godz. 14.000 do 20.30, przerwa obiadowa  16.30 do 17.00

 

Podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

 

Zad. nr 7:  Szkoła dla rodziców: 16 II 2018r. w godz. 9.00- 15.30 przerwa kawowa od godz. do godz.

21 III 2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15

28 III 2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15

17 IV  2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15 zmiana terminui

 

 Zad. nr 8: Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne dla uczniów grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej

Termin: 12 IV 2018 r.

  Zad. nr 9: Zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć dla grup: zaj. matematyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i terapii dysleksji

Termin: 6 IV 2018 r.

 

 

----- WPROWADZONE ZMIANY

 

Koordynator projektu: Anna Strzelecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusza rekrutacja uczestników projektu

         Szkoła Podstawowa w Błudowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu "Mała Szkoła Drogą do Sukcesu". Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Szkoły Podstawowej w Błudowie. Szczegóły rekrutacji określa Regulamin Projektu wraz z załącznikami, który dostępny jest w biurze projektu i w załączniku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


Rozpoczęcie roku szkonego 2017/2018

4 września 2017r. godz. 9.00

dyrektor Anna Strzelecka

 

Plan dowożenia uczniów

rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017 r.

Pan Karczewski Wojciech

Miejscowość

Godzina

Kwietnik

07:45

Zastawno

07:55

Zaścianki

07:58

Przyjazd do Młynar

08:02

Wyjazd do Kurowa

08:21

Kurowo Br, Gardyny, Kraskowo

08:20

Przyjazd do Młynar

08:40

Płonne

08:45

Błudowo

08:55

 Pan Smolski

Miejscowość

Godzina

Podgórze, Zaścianki

07:40

Nowe Monasterzysko

07:45

Przyjazd do SP Błudowo

08:00

Karszewo

08:05

Rucianka

08:15

Włóczyska

08:25

Przyjazd do SP Błudowo

08:30

Wyjazd do Młynar(wsiadają uczniowie gimnazjum)

08:30

Płonne

08:40

Przyjazd do Młynar

08:43

Pani Krystyna Zalewska

Miejscowość

Godzina

Stare Monasterzysko

07:30

Nowe Monasterzysko

07:35

Sokolnik

07:40

Krasinek, Janiki

08:00

Mikołajki -przystanek przy posesji P. Romaszko

08:08

Broniszewo

08:15

Młynarska Wola

08:20

Przyjazd do Młynar

08:25

Warszewo

08:35

Sąpy(przystanek)

08:45

Ojcowa Wola, Kobyliny

08:50

Przyjazd do Młynar

08:55

Wyjazd do Błudowa

08:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozpoczęcie realizacji projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu

 

Od 1 sierpnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Błudowie rozpoczęła się realizacja projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”.

         Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 55 uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem eksperymentu, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli oraz 8 rodziców, którzy wezmą udział w warsztatach rozwijających kompetencje wychowawcze i umiejętność pomocy dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce.

Projekt jest odpowiedzią na niski poziom kompetencji uczniów w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych w szkole oraz niedostateczne wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i terapii pedagogicznej.

Realizowane będą zadania rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia wyrównawcze i terapia dysleksji. Zostaną doposażone pracownie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, terapii pedagogicznej i nauczania zintegrowanego. Odbędą się również zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wpłynie to na podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, co bezpośrednio przełoży się na wzrost poziomu ich kompetencji kluczowych, jak również zapewnienie nauczycielom możliwości szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu poprawy jakości szkół w ww. obszarach.

Proj. ma charakter zintegrowany i jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wzrost jakości usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pożądanych na rynku pracy na obszarze ZIT Elbląga”, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dn. 6 maja 2016 r.Projekt „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany będzie w okresie 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi: 319 462,11 PLN.

W okresie trwania projektu będą realizowane następujące zadania:

1.     Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze – zajęcia dla uczniów kl. IV – VII.

2.     Zajęcia przyrodniczo-matematyczne – dla uczniów kl. I – III.

3.     Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (kółko matematyczne) – dla uczniów kl. IV – VII.

4.     Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - dla uczniów kl. IV – VII.

5.     Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją / zagrożonych dysleksją - terapii pedagogicznej - dla uczniów kl. IV – VII.

6.     Doskonalenie nauczycieli z zakresu metod pracy.

7.     Szkoła dla Rodziców

8.     Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne dla uczniów grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej

   9.Zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć dla grup: zajęcia matematyczne, dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i terapii dysleksji.

 

 

 

 


PLIKI
Kalendarz
«
Czerwiec 2024
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Aktualności
|
Rada Miejska
|
KORONAWIRUS
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Program Czyste Powietrze
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy
|
Kampania EURES nt. pracy sezonowej